Obchodní podmínky profotografy.czI. Kdo jsme a co děláme

Jsme provozovatelé webové stránky profotografy.cz. Na webových stránkách umožňujeme fotografům vytvářet prezentace jejich fotek a zákazníkům jejich objednání, a nejen to.

Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak fungují naše služby, jak s námi můžete spolupracovat, jaká práva a povinnosti ze spolupráce vyplývají a co můžete dělat v případě nejasností nebo problémů.

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Pixoly s.r.o., se sídlem Nádražní 831, 393 01 Pelhřimov, IČO: 17496586, DIČ: CZ17496586 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 32472 (dále jen „Dastax“ nebo také „my“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi námi a vámi jako fotografem (dále jen „Fotograf“ nebo také „Vy“). Dastax a Fotograf mohou být společně označeni také jako „Smluvní strany“).
2. Spolupráce bude probíhat prostřednictvím webových stránek www.profotografy.cz (dále také jako „Platforma“), na kterou se Fotograf dobrovolně registruje. Smlouva o spolupráci je uzavřena v momentě, kdy Vám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu doručíme potvrzení o registraci a vytvoření Vašeho profilu v aplikaci na adrese http://muj.dastax.cz/.
3. Vezměte, prosíme na vědomí, že obchodní podmínky můžeme, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.
4. Všechny informace týkající se obsahu naší spolupráce jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Obě Smluvní strany mohou uvést informaci o vzájemné spolupráci na svých webových stránkách. Pokud si za tímto účelem předáme logo a manuál k jeho použití, souhlasí obě Smluvní strany s jeho využitím pro účely uvedení informace o spolupráci a zveřejnění na svých webových stránkách.
5. Náš vztah ze Smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky, k řešení sporů se sjednává pravomoc českých soudů.

II. Jak funguje Platforma a naše spolupráce

1. My Vám umožníme prostřednictvím Platformy vytvořit vlastní profil (dále jen „Profil“), pod kterým můžete prezentovat své fotografie, vytvářet galerie a alba, využívat další jeho funkcionality podle zvoleného modelu spolupráce a Vy nám udělíte oprávnění potřebná pro zveřejnění vašich fotografií a jejich nabízení k objednání tisku a dalších souvisejících služeb. Celým procesem vytvoření Profilu i naší spoluprací Vás přehledně provede tento Návod.
2. Abychom mohli vytvořit váš Profil, potřebujeme od vás dodat několik informací. Za takto dodané informace odpovídáte co do jejich úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti, včetně svých identifikačních a kontaktních informací.
3. V rámci Profilu můžete využívat jeho funkcionality, a to podle Vámi zvoleného modelu spolupráce. Bližší informace k modelům spolupráce najdete v čl. III těchto obchodních podmínek a na stránkách www.profotografy.cz.
4. Účelem Platformy je umožnit Vám prezentaci Vašich fotografií a případné další funkcionality (např. personalizace Profilu, analytický přehled o počtu stažení, objednávek, prohlédnutí, přehled obratů a provizí atd.), a dále umožnit Vašim klientům či třetím osobám zobrazit fotografie a případně objednat jejich tisk, koupi či stažení v elektronické podobě.
5. Dastax umožňuje pouze technickou stránku provozování Platformy, tedy prezentaci Vašich fotografií, které do svého Profilu nahrajete, a to dle Vámi zvoleného modelu spolupráce.
6. Smlouvy o objednání tisku, stažení či koupě elektronické podoby Vašich fotografií uzavírá Dastax přímo s Vašimi klienty, s nimiž máte smluvní vztah pro účely vytvoření fotografií, nebo jinými třetími osobami. V rámci spolupráce jsme nastavili systém provizí v případech uzavření těchto smluv (o tisku, stažení či koupě) prostřednictvím Platformy ze strany Vašich klientů nebo jiných třetích osob, kdy Vám náleží provize z takové objednávky. Provizí se rozumí body za uskutečněné objednávky, které připisujeme na vaše bodové konto a je možné je uplatňovat kurzem 1 bod = 1 Kč. Více informací o možnostech získání provize a jejich výše najdete v článku V. těchto obchodních podmínek. Kromě systému provizí jsme také nastavili systém slev, pokud objednáte některé z námi nabízených služeb Vy u nás.
7. Jste povinni chránit ani nijak nenarušovat ani neumožnit narušení našich práv vyplývajících z našeho duševního vlastnictví. Dále jste povinni chovat se při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena naše dobrá pověst a nebyla nám způsobena újma.
8. V případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy jsou Smluvní strany povinny se informovat bez zbytečného odkladu o těchto změnách. Pokud tak Smluvní strana neučiní, případná nemožnost zejména doručení, provedení platby nebo kontaktu, jde k její tíži.
9. Fotograf bere na vědomí, že Platforma může být z důvodu údržby, aktualizací či jiných prací na ní nebo z důvodu výpadku dočasně nefunkční. Dastax bude o plánovaných odstávkách či omezené funkčnosti Fotografa informovat, bude-li to možné.

III. Modely spolupráce a jejich platební podmínky

1. Na Platformě nabízíme několik modelů spolupráce - verzi ZDARMA a PRO verzi v podobě balíčků. Jednotlivé balíčky PRO verzí i verze ZDARMA se liší zejména velikostí poskytovaného datového prostoru, časovou platností, výší provizí, slev a dalšími funkcionalitami. Obsah služeb obsažených ve verzi ZDARMA i v jednotlivých balíčcích PRO verzí je uveden na stránkách www.profotografy.cz.
2. Všechny balíčky PRO verze jsou placené. Aktuální ceny naleznete vždy na stránkách www.profotografy.cz.
3. Zvolený model spolupráce objednáte prostřednictvím svého Profilu. Následně Vám sdělíme příslušné platební údaje a požádáme Vás o úhradu ceny zvoleného balíčku.
4. Do doby uhrazení příslušné ceny zvoleného balíčku nejsme povinni Vám funkce zvoleného balíčku zpřístupnit.
5. Cena za jednotlivé balíčky PRO verze je uvedena v částce za měsíc našich služeb. Nejkratší doba, na kterou lze zvolený balíček objednat a na kterou se tedy uzavírá Smlouva, činí 1 měsíc.
6. Balíčky je možné platit jak jednorázově ročně, tak opakovanou platbou, kdy vám bude částka účtována pravidelně každý měsíc po dobu platnosti balíčku, maximálně však po dobu 60 měsíců. Předplatné můžete ve svém profilu kdykoliv zrušit. V případě potřeby změny nastavení opakované platby nás můžete kontaktovat na info@dastax.cz. Službu měsíční platby zajišťuje platební brána GoPay a odesláním objednávky dávám souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. S údaji platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1.
7. Model spolupráce můžete v průběhu spolupráce změnit, a to skrze Váš profil. Změna modelu spolupráce bude účinná po uhrazení ceny balíčku PRO verze, případně zbývající ceny zvoleného balíčku PRO verze po započtení již zbylého předplatného. V případě změny z verze ZDARMA na jeden z balíčku PRO verze bude změna účinná neprodleně po spárování platby systémem.

IV. Duševní vlastnictví

1. Nahráním fotografií, grafických či jiných děl (dále jen „Díla“), které mohou naplnit definici autorského díla dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), nám udělujete nevýhradní licenci k jejich užívání pro účely jejich zveřejnění a prezentaci v rámci Platformy, pro účely jejich rozmnožování tiskem i jinými offline i online způsoby, jejich nabízení, propagaci a prodej za komerčními i nekomerčními účely. Dále nám udělujete nevýhradní licenci k jejich úpravě pro účely tisku, stažení či prodeje v elektronické podobě, a to zejména, nikoliv však výlučně těmito způsoby: posunutí ořezu, otočení, zrcadlení horizontálně či vertikálně, přiblížení či oddálení a dalšími způsoby, které zvolí zákazník při objednání tisku, stažení či prodeje v elektronické podobě. Souhlasíte také s tím, že výše uvedená oprávnění můžeme poskytnout další osobě nebo tato oprávnění postoupit.
2. Oprávnění uvedená v odst. 1 tohoto článku jsou udělována bez územního, časového a množstevního omezení.
3. V rámci svého Profilu můžete také zveřejnit vlastní licenční podmínky pro užití Fotografií, celých alb či dalších Děl, která upraví oprávnění zákazníků k nakládání s nimi.
4. Odměna za udělení oprávnění v odstavci 1 tohoto článku je zahrnuta v provizích dle článku V. těchto podmínek. V případě, že Fotograf nebude mít na žádnou z provizí nárok, uděluje oprávnění v odstavci 1 tohoto článku bezúplatně. Fotograf prohlašuje, že s takto sjednanou odměnou souhlasí a považuje ji za přiměřenou.
5. Fotograf výslovně prohlašuje, že je autorem Děl, které nahraje na Platformu a/nebo je oprávněn udělit nám oprávnění v odstavci 1 tohoto článku a pořízení a nahrání jakýchkoli Děl na Platformu nepředstavuje jakýkoliv zásah do práv třetích osob, zejména porušení autorských práv, osobnostních práv, práv na ochranu osobních údajů, práv vyplývající z nekalé soutěže nebo ochrany průmyslového vlastnictví či jakýchkoliv jiných. V případě, že jakákoli třetí osoba uplatní vůči nám jakýkoli nárok, zejména z výše uvedených titulů, zavazuje se Fotograf poskytnout součinnost při řešení vzneseného nároku. Fotograf odpovídá za vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu, která nám může při vznesení a uplatnění nároku vzniknout. Blíže je tato odpovědnost upravena v čl. VIII těchto podmínek.
6. Jakékoli využití našich práv duševního vlastnictví vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Za písemně udělený souhlas je považováno jeho udělení i prostřednictvím e-mailové komunikace.

V. Prodejní ceny, provize a slevy

1. Na základě oprávnění, které jste nám k Dílům udělili, můžeme s třetími stranami uzavřít smlouvy o:
a) tisku Fotografií (Díla),
b) koupi elektronické podoby Fotografie (zdrojová Fotografie/Dílo),
(dále jen „Objednávky“)
2. Ceny Objednávek nastavujeme my po dohodě s Vámi. Na základě naší dohody může dojít ke snížení či zvýšení našich cen tisku dostupných na https://shop.dastax.cz/#!/pricelist, a to směrem dolů v maximálním rozsahu, který se rovná výši fotografovo slevy u Dastaxu, směrem nahoru neomezeně a to z ceny v aktuálním ceníku na uvedené adrese.
3. V případě uzavřených a řádně uhrazených Objednávek máte nárok na provizi.
4. Výše provizí je stanovena procentuálně z dané Objednávky a liší se podle Modelu spolupráce a celkového obratu Objednávek Vašich Děl za předchozích 365 dní. Výše provizí je uvedena na stránkách www.profotografy.cz.
5. Přehled provizí, na které Vám vznikl nárok, bude dostupný na Vašem profilu.
6. Provize budou vypláceny na základě vaší žádosti, nedohodneme-li se jinak. Provize je možné dle dohody započíst na cenu objednaného balíčku spolupráce nebo jiné služby Dastax, a to prostřednictvím požadavku v emailu.
7. Nedohodneme-li se na započtení Vaší provize dle odstavce 6 tohoto článku, vyplatíme Vám příslušnou částku provize na Vámi uvedený bankovní účet. Za správnost uvedeného bankovního účtu odpovídáte Vy, nejsme povinni ověřovat vlastnictví účtu. V případě, že budete chtít změnit bankovní účet, na který mají být Provize vypláceny, jste povinni nám sdělit nový účet neprodleně.
8. Pokud je Fotograf podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku, a neproběhne-li vyplacení provize zápočtem na služby Dastax dle odstavce 6 tohoto článku, bude příslušná provize vyplacena na základě Fotografem řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, se splněním všech zákonných náležitostí. Splatnost takového daňového dokladu bude 30 dní.
9. Pokud Fotograf není podnikatelem a provize nebude započtena na úhradu služeb Dastax, Dastax před jejím vyplacením provede srážku daně dle platných předpisů.
10. Na základě obratu z Objednávek a Modelu spolupráce Vám může vzniknout také nárok na slevu z našich dalších služeb nabízených na www.dastax.cz. Bližší informace ke slevám naleznete na stránkách www.profotografy.cz.

VI. Mlčenlivost

1. Tyto obchodní podmínky včetně informací a podkladů s nimi související mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné.
2. Dastax považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související s poskytovanými službami, touto spoluprací a fungování Platformy; dále také informace o našich zaměstnancích, klientech a obchodních partnerech; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti a naše pracovní postupy; cenovou politiku včetně výše provizí a slev, veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními stranami, na jejichž uchování máme zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů.
3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto obchodních podmínek a Smlouvy a tuto skutečnost (předání důvěrných informací třetí osobě) nám na naši písemnou výzvu nejpozději do pěti dnů písemně oznámí společně s identifikačními údaji třetí osoby. K jakémukoliv zpřístupnění takovým osobám může docházet pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle Smlouvy.
4. Fotograf je povinen zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto obchodních podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy, nebo se jedná o informace, které jsou ze strany Dastax úmyslně na Platformě zveřejněné.

VII. Osobní údaje

1. Dastax jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Fotografa v souvislosti se spoluprací na základě právního důvodu – plnění Smlouvy, plnění zákonných povinností (např. vedení účetnictví) a oprávněného zájmu. Osobní údaje za těmito účely zpracovává v rozsahu jméno, příjmení, číslo účtu, přihlašovací údaje, umělecké jméno, a další osobní údaje, které nám poskytnete v rámci spolupráce. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu až 10 let od ukončení plnění poslední části Smlouvy.
2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
3. Fotograf odpovídá za zajištění souhlasu nebo jiného právního titulu osob zachycených na fotografiích.
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:
• požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy nás jakožto správce,
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Odpovědnost

1. V případě vzniku majetkové či nemajetkové újmy na straně Dastax v důsledku porušení povinností Fotografa dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek, zejména v souvislosti s prohlášením a povinnostmi dle čl. IV odst. 5 a čl. VII odst. 3, je Fotograf povinen k náhradě takové újmy vůči Dastax.
2. Dastax neodpovídá žádným způsobem za Vaše závazky ve vztahu k Vašim klientům, zejména co do jejich vzniku, kvality, množství či lhůty plnění, včetně ukončení závazku ani za případnou újmu, bezdůvodné obohacení nebo jiný nárok vzniklý ze vztahu mezi vámi a vašimi zákazníky.
3. Bude-li mezi námi sjednána smluvní pokuta, její uhrazení nemá vliv na náš nárok z titulu náhrady majetkové i nemajetkové újmy.
4. Provozovatel služby se zavazuje udělat maximum pro zabezpečení a uchování dat na zabezpečených serverech se zálohami. V případě výpadku či ztrátě dat provozovatel nese hmotnou zodpovědnost do výše zaplaceného licenčního poplatku.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasnou nedostupnost systému u z důvodu aktualizací, údržby, případně technické problémy. Provozovatel se zavazuje provádět veškeré aktualizace a ostatní změny, které mohou ovlivnit nedostupnost systému, v čase, který ovlivní co nejméně provoz (zejména v nočních hodinách 24:00 - 5:00). Případné neočekávané výpadky systému se provozovatel zavazuje řešit neodkladně.

Účinnost těchto obchodních podmínek: 25.07.2023.
V Pelhřimově dne 25.07.2023